MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

Contoh Khotbah Basa Jawa

diposting oleh alhada-fisip11 pada 07 November 2012
di Islamiah - 0 komentar

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Asyhaduallailahailallah Waasyhaduannamuhammadan Abduhuwarosuluh
Allahuma Sholi'alamuhammad Waala'ali muhammad Amaba'du

 

Hadirin ingkang dimuliaken Allah,
Wonten enjing ingkang kebak berkah lan rahmat meniko, kita kempal menika keranten jumenengaken shalat ‘Idul Adha. Nembe mawon kita ruku’ lan sujud minangka wujud taat kita dateng Allah SWT. Kita agungaken asma Allah, kita kumandangaken takbir lan tahmid wonten ing musholla-musholla lan masjid-masjid. Takbir ingkang kita ucapaken boten namung obahe lambe tanpo arti. Ananing minangka pengakuan ingdalem hati, ingkang saget gumeteraken dateng manah tiyang ingkang sami iman dateng Allah SWT. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Boten wonten ingkang patut di sembah sak lintunipun Allah.

 

Pramilo, lewat mimbar menika kula ngajak dateng diri kula piyambak lan ugi dateng hadirin sekalian, Mangga kita sujud wonten ngarso dalem Allah Kang Maha Agung. Kita bucal tebih-tebih raos gumedhe lan sombong ingkang saget nebihaken kita saking rahmatipun Allah SWT. Nopo kemawon jabatan kita, menawi dipun bandingken kalian Allah SWT kita menika alit tur sanget. Senahoso kita meniko gagah prakosa, kita meniko lemah, ringkih menawi dipun bandingaken kalian Allah Kang Maha Kuat. Menawi kita meniko tiyang ingkang berkuasa, gadah jabatan nginggil, gadah pengaruh ageng, ananging menawi dipun bandingaken dateng Allah Kang Maha Kuwaos kita menika boten saget nopo-nopo

 

Hadirin ingkang dimuliaken Allah,
Idul Adha ingkang kita rayaaken saben tanggal 10 Dzulhijjah ugi dikenal kanti sebutan “Hari Raya Haji”, sebab kaum muslimin ingkang nindaaken haji nembe nglampahi rukun haji ingkang utami, inggih meniko wukuf wonten arafah. Sedaya ngagem pakaian serba putih lan boten jahitan, ingkang disebat pakaian ihram, nglambangaken persamaan akidah lan pandangan hidup, anggadahi tatanan nilai inggil, inggih meniko nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Boten saget dibentenaken, sedaya ngrumahosi sederajat. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Perkasa,

 

Kejawi dipun wastani hari raya haji, ugi diwastani “Idul Qurban”, keranten Idul Adha merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Arti Qurban inggih meniko paring peparingan minangka raos remen lan demen dateng tiyang sanes, senahoso kedah menderita. Tiang sanes wau saget putranipun, tiang sepahipun, keluarganipun, lan sedaya sesami tiang Islam sebangsa se tanah air. Wonten malih pengorbanan ingkang ditujuaken dateng agami ingkang ateges untuk Allah SWT lan menikolah pengorbanan ingkang inggil drajatipun. Kados ingkang sampun dipun tuladhaaken deneng kanjeng Nabi Ibrahim AS.

 

Hadirin ingkang dipun muliaaken Allah,
Enjing meniko sedaya umat Islam sak ngalam donya sami ngagungaken asmanipun Allah, sedaya sami ngetingalaken kebahagiaanipun, jaler estri sepuh anem sedaya medal saperlu bade jumenengaken shalat Idul Adha, utawi idul qurban. Peristiwa mekaten menika ngemutaken dateng kita sedaya supados neladani perjuanganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam ingkang sampun dipun serat wonten Al-Qur'an. Sejarah rasul ingkang jejuluk kekasih Allah (Kholilullah) niki , diserat damel tinta emas wonten buku-buku sejarah. Sikap tabah lan teguhipun ingdalem nglampahi perintah Allah, andadosaken Nabi Ibrahim sebagai panutan umat sepanjang zaman.

 

Dawuhipun Gusti Allah SWT wonten Al-Qur'an :
“Sak temene wus ana suri tauladan kang apik kanggo sliramu ing dalem pribadine Ibrahim lan wong-wong kang bareng-bareng melu Ibrahim“ (QS. Al-Mumtahanah : 4)

 

Wonten ing ayat lintu ugi dipun sebataken bilih Nabi Ibrahim meniko dadi sebutan apik utawa kembang lambe nganti akhir zaman. Ayat Al-Qur'an Ingkang artosipun :

 

“Ingsun abadiaken kangge Ibrahim iku (pujian kang apik) ingdalem kalangane wong-wong kang keri.“ (QS. As-Shofat : 108)

 

Ing dalem ayat kalih menika, cetha sanget yen sak temene Gusti Allah sangat mulyaaken dateng Nabi Ibrahim, sahingga Nabi Ibrahim lah ingkang dijuluki bapake para Nabi, ugi bapake umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wonten punapa kok Gusti Allah ngantos semanten agenge anggenipun mulyaaken Kanjeng Nabi Ibrahim ? Nopo keranten Banda? Keturunan ? kekuatan ? utawi keperkasaan ? Ah, ternyata sanes. Nabi Ibrahim dikenang hingga akhir zaman sebab keteguhanipun gondheli amanah Allah, lan keikhlasanipun ngorbanaken sedaya nopo kemawon demi Allah SWT.

 

Hadirin rahimakumullah,
Sejarah hidup Nabi Ibrahim adalah sejarah manusia ingkang sukses ingdalem nglampahi pagesangan, senajan wiwit nol. Sukses berdakwah nalika kawontenan susah lan sukses menjaga amanah nalika sampun badhe ngrahosaken hasil dakwahipun.Nabi Ibrahim nalikane dakwah nemahi rintangan ingkang amrat, panjenganipun ngadepi mengsah ingkang kiat inggih menika penguasa ingkang dzalim. Panjenangipun kedah nglampahi hukuman ingkang boten enteng, lan boten mungkin saget slamet, menawi boten angsal izinipun Allah SWT.Setia anjagi garwanipun ingkang nembe ngandut putranipun. Ngrencangi estrinipun ngantos dumugi daerah ingkang tebih sanget. Keranten sedaya menika anderek dhawuhipun Gusti Allah swt., senahoso mekaten panjenenganipun taksih tetap berdakwah menyerukan ummatipun supados tetep wonten margi ingkang leres lan diridloi Allah swt.

 

Hadirin rahimakumullah,
Cobaan kados mekaten meniko dereng sepintenipun menggahipun kanjeng Nabi Ibrahim. Cobaan ingkang langkung amrat tumprapipun Nabi Ibrfahim inggih menika, naliko nglampahi printahipun Allah kedah ngorbanaken putra ingkang paling dipun sayangi, nggih Ismail. Ismail kedah dikorbankan kepada Allah kanthi dipun sembelih. Kerelaan Nabi Ibrahim menyembelih puteranipun menikalah ingkang terus kita peringati ngantos sak mangke wonten ing wulan Idul Adha.

 

Hadirin ingkang dirahmati Allah,
Wonten zaman sak meniko, pengorbanan Nabi Ibrahim kasebat kedah tetep kita apresiasiken, kita wujudaken. Baik dalam bentuk ubudiyah mahdoh kanthi nglampahi ibadah haji kagem ingkang sampun mampu, sarta berkurban hewan ternak kagem tiang Islam ingkang kagungan kecukupan bondo kagem qorbanKejawi menika kita ugi tetep kedah terus menerus menginterpretasikan kisah keteguhan, ketaatan lan katabahan Nabi Ibrahim kasebat wonten zaman kita gesang menika. Ketabahan Nabi Ibrahim untuk merelakan puteranya saget kita wujudaken wonten kerelaan kita berbagi kebahagiaan kalian para tetanggi, lingkungan lan sederek-sederek umat Islam lintunipun. Kados tiang-tiang Islam sederek kita ingkang sak menika nindakaken ibadah haji ugi nglaksanaaken nyembelih hewan kurban.

 

Kanthi keterangan menika sampun cetha, bilih syari'atipun Allah ingkang sampun kalampahan awit zaman Nabi Ibrahim menika anggadhahi manfaat ingkang kathah sanget kagem umat manusia seluruh dunia. Manfaat segi ekonomi, sosial utawi kebudayaan. Tiang-tiang ingkang nglampahi ibadah haji wonten tanah suci terlibat secara universal kalian umat Islam sak donya, malah kalian umat-umat non Muslim. Sedaya ingkang dipun karuniai kesempatan berhaji minangkani duta umat Islam saking seluruh pelosok dunia. Sedaya ngetingalaken dateng umat sanes rasa persatuan lan persaudaraan, senahoso dateng umat sanes non muslim. Kagem kita ingkang dereng dipun paringi kesempatan Allah nindakaken ibadah haji dateng tanah suci Makkah wonten tahun menika, ugi gadah tugas menyampaikan pesan persaudaraan lan persatuan, yakni kanthi ambagi kesenengan lan kebahagiaan dateng tiang-tiang ingkang kawontenanipun taksih gesang kanthi serba kekurangan.

 

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Hajj: 37)

 

Pesan rohani wonten ayat menika inggih menika, supados kita langkung aktif lan bertanggungjawab dadosaken lingkungan ingkang penuh persaudaraan lan gesang kanthi kasih sayang terhadap sesami.

 

Hadirin Rahimakumullah,
Kecintaan lan ketaatan menika kalih perkawis ingkang boten saget dipun pisah. Imam Al-Baidhawi ngendika : "Cinta inggih menika kepinginan nglampahi taat", Lajeng Syekh al-Zujaj ugi ngendikan : "Cinta manusia dateng Allah lan Rasul-ipun inggih menika mentaati perintah-perintahipun lan ridha dateng sedaya perintah Allah lan ajaran ingkang dipun asto Rasulullah" Artosipun, kecintaan lan ketaatan dateng Allah boten mungkin diwujudaken tanpa pengorbanan. Dados, boten wonten cinta tanpa ketaatan, lan boten wonten taat tanpa pengorbanan. Menikalah pesan Agung ingkang saget kita serap saking kisah perintah Penyembelihan Ismail, sang putera Ibrahim AS.

 

Pramila, menawi kita ngaku mencintai Allah lan Rasulullah serta mengikuti ajaran-ajaran Islam, temtu kita boten badhe nyia-nyiaaken kesempatan Idul Adha menika namung kagem seneng-seneng piyambakan. Sebab Allah mrintahaken dateng kita berbagi karunia lan kesyukuran wonten dinten riyadin menika. Kados ingkang sampun dipun contoaken deneng para Nabi lan para Ulama.

 

Mugi2 wonten ing dinten riyadin ingkang agung menika kita saget sareng-sareng menikmati karunia Allah kanthi suka cita lan rasa kasih sayang sebagai wujud syukur kita dateng Allah. Ugi para tetanggi mugi2 saget nderek ngraosaken kebahagiaan kita ing margi ingkang dipun ridloni deneng Allah SWT.

 

Mugi2 Allah ngampuni sedaya dosa-dosa kita lan nglimpahaken sedaya kasih sayangipun dateng kita sedaya, sahingga sedaya hajat kita dicukupi deneng Allah, supados kita saget mengabdi lan beribadah dateng Allah kanthi langkung sempurna. Amin Allahumma Amin

 

Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :